Ytre Seierdal utmarkslag

Område og Kart
(Kart kommer)
I nord grenser området mot elva Orkla, i sør mot kommunegrensen mot Oppdal, i vest
av elva Byna/Gisna og i øst av Storindseth skov (Innset Utmarkslag). I daglig tale kalles
dette området for Seierdalen.

Totalt dekker Ytre Seierdal Utmarkslag ca 18 000 dekar, og består av 19 grunneiere.

Fylkesvei 508, som starter ved Rv3 på Innset, går gjennom området og ender ved E6
ved Åshuset. I det veien deler seg i Kroken, blir FV508 kalt for Seierdalsveien.


Jakt og Fiske
Det er muligheter for å jakte småvilt og å fiske i området.
Vi har ingen fiskevann, men vi kan by på fiske i både i Byna, Gisna og Orkla.

Kontaktperson for småvilt- og rådyrkort: Ove Stuen tlf 928 11 250.


Historie
Den delen av området som FV 508 går igjennom, kalles for Seierdalen. Og det her vi
finner bebyggelsen i området. De eldste plassene/gårdsbrukene stammer fra før 1640,
men mesteparten ble dyrket opp da bergverket på Innset kom i gang for fullt (les mer
om bergverket, Kvikne kobberverk, på http://www.innset.historielag.org/ og
Kvikne kobberverk

Opprinnelsen til navnet, Seierdalen, er mest sannsynlig at det stammer fra de dramatiske
begivenhetene i 1658, og freden i Roskilde. Da ble Trondhjems len med Romsdalen,
avstått til Sverige fra 1. Mai 1658. (Les mer om det her
freden i Roskilde).  A.C. Krog som da var sorenskriver i
Orkdal mellom 1737 og 1777, har i samband med en beskrivelse av de andre grensene i
fogderiet, også med noen opplysninger om Seierdalen. Det heter bl.a ”Dette er at merke:
At Anno 1658 da de Svenske hafde faaet Trondheims Lehn, Vilde de Strax have Indset,
og Hytten med, at skulle høre dem til…. Saa da det Kom der til at der kom baade Danske
og Svenske Commisarier og holdt Marke Gang, men de Svenske maatte vige derfra. Og
alle de Pladser inden for Rennebu Merke Blebe siden kaldet Sejerdalen.”

Det området som ble avstått til svenskene, ble kalt Seierdalen. Betegnelsen dekket da
ett langt større område, enn det gjør per i dag. I dag brukes navnet Seierdalen om
området som ligger vest for Orkla.

I Matrikkelen av 1838, er det 34 plasser i Seierdalen.

Christian Thams (1867- 1948), industrigründer i Orkdal (les om ham her Christian Thams) kjøpte i sin tid opp en god del skogarealer
rundt om i Trøndelag, det skjedde også her i dette området. Mesteparten av denne
skogen tilhører nå Statskog.


Merkessteinen
Øverst i Flatmobakken, kan du på nordsiden
av veien ta en liten pause på den lille
rasteplassen, ved merkessteinen. Her har
denne trekantete merkessteinen stått siden
1759, da den ble reist av Jacob Graae som var
kull- og skogfogd på bergverket. På
http://www.innset.historielag.org/frame.htm
kan du lese mer om merkessteinen, Jacob
Graae og bergverket på Innset.
Merkessteinen

Foto kommer

Foto: Innset Historielag


Bebyggelse
Seierdalen har ingen bolig- eller hyttefelt, men består av flere små og mellomstore
gårdsbruk, som alle har en gammel historie delvis tilknyttet bergverkstiden på Innset,
mens andre er langt eldre enn dette (fra før 1640). Disse drives mer eller mindre aktivt.
Ved siden av vilt, er det sau, hjort (hjortefarm på Paulsmo) og hest som er å finne av
husdyr her.


Seierdalen som turmål
Vi kan by på uttallige gamle, små stier rundt omkring i skogen der man kan ferdes
uforstyrret. Og det er ikke uvanlig å støte på storvilt eller en storfugl når man ferdes i
skogene, da det er et rikt dyreliv her.
Hostoa- (Bilde kommer) er krumtappen av fjell ute i Seierdalen og troner over skogene
våre. Dette er et yndig turmål der man starter ved Svarttjønna og følger ”dalen
oppover”, langs stien.

Det er muligheter for stisykling langs Hostostradaen.


Hostoa var og er et viktig merkespunkt. Navnet Hosta kommer av Hosto ei, som er et
fjellnavn som betyr høye steder.


Moveien- er en av de aller eldste ferdselårene mellom Innset og Oppdal,
og var i sin tid en viktig ferdselsåre mellom disse stedene. Hvor gammel denne veien er,
er høyst usikkert, men det er antydet at den er en del eldre enn Gamle Kongevei.
Dette er en fin tur- og sykkelvei i lett terreng, som går gjennom naturskjønn og fredfull
barskog, på mosebunn, over bekker og over små myrdrag. Moveien starter i Seierdalen
og går via Gisna og ender ved Langvella på Fagerhaug. Det er tre muligheter å starte
turen på Moveien på: ved Brua, da følger man Moveien nedre utover, eller man kan følge
Moveien øvre, som starter på Korkbekken, eller man kan kjøre ut til Gisna, og følge veien
utover mot Fagerhaug.

Det arbeides nå med skilting og tilrettelegging av Moveien.


Svarttjønna-(Bilde kommer) er et yndet turmål sommer som vinter, og her har Innset
idrettslag, http://innset.nu/innset-idrettslag.html, en trimpost. Fra Seierdalsveien, går
det vei helt opp til Svarttjønna. Derifra fortsetter veien som en turvei ned til Hyttebakken
og Eriksetran (begge gårdsbruk). På tur opptil Svarttjønna fra Seierdalen passerer man
Bakkenberg (gårdsbruk).

Lyst på tur? Turværet kan sjekkes her: værmelding for Seierdalen

Skrevet av Anne Karin E. Botnan.

 

Styret i Ytre Seierdal utmarkslag består i 2016 av
Leder Anne Karin E. Botnan
Nestleder Ove Stuen
Kasserer Jan Erik Stuen
Sekretær Joakim G. Eide
Styremedlem Knut Røst